(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikamız

NKC.com.tr (NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri) olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilişkili tüm şahıslara ait veriler Kanuna uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.


 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 uyarınca kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz K.V.K.K.  Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir. En başta müşterilerimizin NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep ettiği hizmetlerin satış, pazarlama ve dağıtımı ile müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, temin ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek; talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilecektir. Ayrıca; kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 • NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar vb. dahil) hizmet ve destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalara, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini, mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel verileriniz, NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri merkezi, şubeleri, internet siteleri, iştirakları veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, dijital, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenecek etkinlik, eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü/kamera kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. elde edilebilir. Ayrıca, NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri iştirak veya bayilerimizin hizmetlerini kullanmak, avantajlarından yararlanmak veya bilgi almak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği etkinlik veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Diğer Sitelerden Gömülen İçerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şekilde takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Haklarınız

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, “nkc.com.tr” internet sitesinde yer alan “Mustafa Kemal mahallesi 2118.cadde no:4 C/140 Çankaya ANKARA​” adresine bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@nkc.com.tr” mail adresine iletilebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan: NKC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Telefon: 0532 231 78 33
Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 6310609887
Adres: Mustafa Kemal mahallesi 2118.cadde no:4 C/140 Çankaya – ANKARA​
E-posta: info@nkc.com.tr

Saygılarımızla.