(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

İŞYERLERİNİN 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İlgili Maddelerine göre YERİNE GETİRECEKLERİ YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacı ile 20.06.2012 tarihinde “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu” yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre;

Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü ne olursa olsun Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. İş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşullar hedeflenerek, işyerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler yapılacağı değil, iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi için atılacak adımlar esas alınmalıdır. Bu kapsamda işveren; çalışanları ile birlikte işin her aşamasında işten kaynaklı tehlikeleri sürekli olarak tespit etmeli, muhtemel risklere karşı tedbir almalıdır.

İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla NACE kodu ile tehlike sınıflarına ayrılmıştır Çok Tehlikeli (A), Tehlikeli (B), Az Tehlikeli (C).

Çalışanların sayısına ve işyeri türüne (A,B,C) bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görev yapmalıdır. İşverenler, İSG ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

İşverenlerin Yapmakla Yükümlü Oldukları Sorumlulukları:

  • İŞYERİNDE, İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRMELİ (Tam zamanlı/Kısmi Zamanlı)

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli(C) sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş yeri Hekimi),Haziran 2014’ten itibaren göreve başlayacak.

50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş yeri Hekimi) 21 HAZİRAN 2013’ten itibaren görev alacak.

Diğer işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş yeri Hekimi) Ocak 2013’ten itibaren görev alacak.

  • İŞYERİNDE,İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMELİ (Tam zamanlı/Kısmi Zamanlı)

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli(C) sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı), Haziran 2014’ten itibaren göreve başlayacak.

50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı) 21 Haziran 2013’ten itibaren görev alacak.

Diğer işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı) Ocak 2013’ten itibaren görev alacak.

  1. RİSK DEĞERLENDİRMESİ (ANALİZİ): (Tüm işyerleri OCAK 2013 te yapmak zorunda )

A,B,C Tehlike grubunda yer alan İşyerleri RİSK ANALİZİ  YAPMALIDIR. Risklerin belirlenmesi için ORTAM ÖLÇÜMLERİ yapılmalıdır.

Risk Analizi tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

  1. ACİL DURUM EYLEM PLANI : (Tüm işyerleri OCAK 2013 te yapmak zorunda )

Tüm işverenler; İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile karşılaşılması gibi durumlar için Önceden Acil Durum Planı hazırlayacak. Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacak.

  1. İŞ KAZASI VE MESEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ (Ocak 2013 itibari ile yapılmalı)

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

İş kazaları kazadan sonraki,Meslek hastalıkları ise öğrenildikten sonraki üç (3) işgünü içinde işveren tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilecek.

İş yerinde meydana gelen RAMAK KALA olaylar, İşveren tarafından kayıt altına alınacaktır.

  1. SAĞLIK MUAYENELERİ : (Ocak 2013 itibari ile yapılmalı)

Çalışanların Sağlık Muayeneleri; İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile sağlık nedeni ile verilen aralardan sonra tekrarlanacak.

Bu durumlar dışında ise İşin niteliğine göre Periyodik olarak Sağlık Muayeneleri yapılacak.

Tehlikeli (B) ve Çok Tehlikeli (A) İş yerlerinde çalışacak olanlar,yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmayacaktır.

  1. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ : (Ocak 2013 itibari ile yapılmalı)

İşveren,tüm çalışanlarını İSG ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.

Çalışanlar iş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinin ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacaklar. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanacak.

Tehlikeli (B) ve çok tehlikeli (A) sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlardan,yapacağı işle ilgili MESLEKİ EĞİTİM aldığını belgelendirmeleri istenecek. Belgesi olmayanlar çalıştırılmayacak.

6331 sayılı KANUN gereği; İş yerinde uygun vasıflara sahip personel (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı) bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) den alınabilecek.