(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen 2013 yılında Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Kanun
Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2012 MİKTAR

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Yeniden Değerleme Oranı (% 7,8)

Açıklamalar

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü

26/1-a

4/1-a

2.000

2.156

Türk Lirası / her yükümlülük için
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

26/1-a

4/1-b

2.000

2.156

Türk Lirası / her yükümlülük için
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.000

5.390

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.000

5.390

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.500

2.695

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b

6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.500

1.617

Türk Lirası

26/1-b

6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.500

1.617

Türk Lirası

26/1-b

6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.000

1.078

Türk Lirası / her tedbir için

26/1-b

6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.500

1.617

Türk Lirası
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.500

1.617

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c

1.500

1.617

Türk Lirası
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.000

3.234

Türk Lirası

4.500

4.851

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.500

1.617

Türk Lirası
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.000

1.078

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 – Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her yükümlülük için
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.500

1.617

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.

2.000

2.156

Türk Lirası

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

2.000

2.156

Türk Lirası
MADDE 15 – Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her çalışan için

26/1-f

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

26/1-h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

1.000

1.078

Türk Lirası

26/1-ı

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

1.500

1.617

Türk Lirası

26/1-ı

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

1.000

1.078

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.000

2.156

Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.000

5.390

Türk Lirası
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

. 26/1-k

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

5.000

5.390

Türk Lirası
MADDE 25 – İşin durdurulması

26/1-l

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.

10.000

10.780

Türk Lirası

26/1-l

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

1.000

1.078

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.000

1.078

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

50.000

53.900

Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

80.000

86.240

Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

80.000

86.240

Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

80.000

86.240

Türk Lirası
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.000

1.078

Türk Lirası / her hüküm için

1.000

1.078

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)